SNL Servizo de Normalización Lingüística

O SNL está enmarcado na Concellaría de Normalización Lingüística e realiza o seu labor cunha dobre proxección: interna (administrativamente) e externa (cara á cidadanía).

En sesión de 8 de novembro de 1988, o Concello de Vigo aproba, por unanimidade, a Ordenanza municipal de normalización lingüística, (publicada no BOP de 17 de maio de 1989) que marca os criterios en política lingüística desta administración. Para lle dar cumprimento a este texto legal, no ano 1898 créase o Servizo de Normalización Lingüística.

A normalización lingüística é un proceso participativo e aberto que ha implicar as administracións e á cidadanía. O Concello de Vigo dotouse dunhas canles de participación como son o Consello Social da Lingua e a Comisión Cidadá de Normalización Lingüística.

Toda acción normalizadora ha estar enmarcada nun proxecto global que determine as directrices que cómpre seguir. O Plan de dinamización lingüística do Concello de Vigo apróbase no ano 2006 co fin de “conseguir que o galego sexa usado decote pola práctica totalidade da poboación viguesa” (art. 1 do Regulamento do Consello Social da Lingua).

O traballo do SNL oriéntase no asesoramento lingüístico, na divulgación dos dereitos e lexislación lingüística; coñecemento, dinamización e proxección da lingua galega no cumprimento da normativa que expresa o deber normalizador da administración coa lingua propia de Galicia.

Formación

O SNL planifica unha serie de accións formativas destinadas principalmente a mellorar a capacitación lingüística, tanto do persoal ao servizo da Administración local como da cidadanía en xeral. Ademais, esta formación ten os seguintes obxectivos:

Para coñecer as accións formativas organizadas polo SNL do Concello de Vigo pódese consultar a sección Formación

Asesoramento

O SNL revisa e corrixe aqueles textos que lle chegan e que están elaborados polo persoal ao servizo da Administración local co obxectivo de garantir a calidade lingüística da documentación, das publicacións, da cartelería, da publicidade etc., que xera o Concello de Vigo.

Ademais, o SNL pode resolver dúbidas concretas sobre o uso da lingua; sobre escollas terminolóxicas, toponímicas etc; sobre o estilo e o formato da documentación empregada polo persoal do Concello, co fin de que os escritos cumpran cos estándares da comunicación clara e eficaz e garantir o rigor e a transparencia nos actos administrativos.

A finalidade do traballo en asesoramento deste SNL é promover a capacitación e a autonomía lingüística e comunicativa do persoal ao servizo da Administración local á hora de elaborar os seus propios textos e documentos.

A cidadanía poderá dirixirse ao SNL do Concello de Vigo, a través do formulario de Consultas, para resolver dúbidas lingüísticas concretas.

Información

O SNL difunde e promove todas aquelas accións destinadas a favorecer o uso do galego entre a sociedade. Entre elas destacamos:

Para acceder a toda a información que difunde o SNL do Concello de Vigo pódese consultar a sección Novas.

Dinamización

O SNL planifica, deseña e organiza un conxunto de actividades dinamizadoras da lingua galega que adoitan agruparse en programas asociados a diversos ámbitos de actuación: infancia, mocidade, familias, poboación en xeral, literatura, cine, ciencia, preservación do patrimonio lingüístico, toponimia etc.

Algúns dos obxectivos que persegue a programación de actividades dinamizadoras son os seguintes:

Unha mostra do intenso traballo realizado neste senso polo SNL do Concello de Vigo pódese consultar na sección de Programas.

Para coñecerdes o traballo desenvolvido polo SNL achegamos as memorias da Concellaría de Normalización Lingüística.